Reglement for Vinterturneringen 2019-20


PROGRAM

Der spilles i to grupper. I mesterklassen spilles alle-mod-alle i 10mandsgrupper (i alt 9 runder). I 1. & 2. klasse spilles 9 runder modificeret Monrad i en samlet gruppe med mulighed for optagelse af nye spillere.

Runde 1: 3. oktober 2019
Runde 2: 17. oktober 2019
Runde 3: 24. oktober 2019
Runde 4: 14. november 2019
Runde 5: 28. november 2019
Runde 6: 5. december 2019
Runde 7: 9. januar 2020
Runde 8: 30. januar 2020
Runde 9: 5. marts 2020

Partierne startes kl. 19.00. Betænkningstiden er 2 timer per person til hele partiet. Tab af parti sker hvis fremmøde ikke er sket inden en time.

REGLEMENT FOR VINTERTURNERINGEN 2019/2020

Turneringen afvikles efter Dansk Skak Unions reglement for EMT og andre turneringer koordineret med denne, samt FIDE's regler. Ifølge disse regler er det under partiet forbudt for en spiller at have en mobiltelefon og/eller anden form for elektronisk kommunikationsudstyr med på spillestedet (jf. § 11.3.2.1, afsnit 3 i skakhåndbogen). Dog tillades det i denne turnering at mobiltelefoner lægges på bordet hvor man spiller, eller er gemt væk i en medbragt taske. Under alle omstændigheder skal mobiltelefonen være slukket og blive liggende hvor den er under hele partiet. Det er ikke tilladt at bære rundt på sin mobiltelefon under partiet. En spiller taber sit parti, og modstanderen vinder, hvis spillerens mobiltelefon giver lyd fra sig eller det på anden måde bliver tydeligt at en spiller ikke overholder disse regler

Rundelægningen i Monrad gruppen følger Dansk Skak Unions reglement med følgende undtagelser:
a) I 1. runde parres alle 1. klasses spillere med alle 2. klasses spillere efter rating som i Schweizer rundelægning, så vidt det er muligt.
b) I de følgende rundelægninger tæller et udsat parti mellem to spillere fra hver deres klasse som vundet for spilleren i 1. klasse, indtil partiet afvikles. Et udsat parti mellem to spillere fra samme klasse tæller som remis, indtil det afvikles.

Indskud og præmier

Indskuddet er 150 kr. som opkræves i forbindelse med førstkommende kontingentopkrævning. Indskuddet minus EMT afgift går til præmier.

Der er præmie til de tre bedst placerede i hver klasse. Opslag om præmiernes størrelse vil ske i klubben inden starten på næstsidste runde.

Placering og oprykning

Mesterklassen: Vinderen er klubmester. Ved pointlighed på førstepladsen mellem to spillere findes vinderen ved omkamp på to halv-times partier, og dernæst ved fortsat ligestilling, ved omkamp på to lyn-partier med 5 minutter til hver spiller. Er der fortsat ligestilling spilles et lyn-parti med 6 minutter til hvid og 5 minutter til sort, hvor der trækkes lod om farven. Hvid skal vinde for at få den samlede sejr i matchen, hvilket vil sige at sort er matchvinder ved remis eller gevinst for sort.

I tilfælde af pointlighed på førstepladsen mellem tre eller flere spillere afgøres formatet af omkampene af Turneringsudvalget, der består af Stig Syndergaard, Ludvig E. Koch-Hansen, og Steen G. Pedersen.

Ved pointlighed på de øvrige pladser afgøres placeringerne ved Sonneborn- Berger korrektion. Ved fortsat ligestilling deles præmierne.

Klubmesteren er sikret deltagelse i næste sæsons øverste klasse.

1. & 2. klasse: Vinderen af Monrad gruppen er sikret deltagelse i næste sæsons øverste klasse. Ved ligestilling anvendes almindelig korrektion om alle placeringer.

Afbudsregler

Enhver spiller kan anmode om udsættelse af programsatte partier i løbet af sæsonen. Turneringslederen (TL) kan meddele spillere at udsættelse ikke længere kan ske hvis det skønnes til gene for turneringens afvikling. Afbud skal ske så tidligt som muligt og meget gerne dagen i forvejen af hensyn til planlægningen af evt. udsatte partier.

Aftaler om udsættelse af partier indgået spillerne imellem, uden at TL har været involveret, har først gyldighed når TL er informeret.

Afbud kan ske på følgende måde (bemærk prioriteret rækkefølge):

  • Skrive sig på afbudslisten i klubben
  • Ringe afbud til Stig Syndergaard (22 71 62 55)
  • Ringe afbud til klubben (36 17 83 22) senest kl. 18.45 på spilledagen

Afbud via telefonsvarer, SMS eller e-mail er umiddelbart ikke gyldigt.

Udsatte partier afvikles på klubaftener hvor der ikke er ordinær runde. Programsatte udsatte offentliggøres på klubbens hjemmeside www.valbyskakklub.dk og på turnering.skak.dk, samt på opslagstavlen i klubben. Alle udsatte partier skal være afviklet inden starten på 9. runde. Der kan ikke meldes afbud til 9. runde. Resultater i ikke afviklede partier vil være efter turneringsledelsens skøn.

Turneringsledelse og turneringskomité

Tvivlsspørgsmål mht. dette reglement afgøres i første omgang af turneringslederen, Stig Syndergaard. Afgørelser truffet af turneringslederen kan ankes til turneringskomiteen, der består af Erling Nilsson (formand), Palle Skov og Joachim Knudsen. Afgørelser truffet af turneringskomiteen kan ankes til Skaknævnet under Dansk Skak Union.

Skønhedspræmie:

Der vil blive uddelt en skønhedspræmie for bedste parti i turneringen, forudsat at partiet har været offentliggjort eller vil blive offentliggjort (er indleveret til klubbladet senest en uge inden generalforsamlingen). Vinderen af skønhedspræmien bestemmes af Turneringsudvalget (Stig Syndergaard, Ludvig E. Koch-Hansen, og Steen G. Pedersen).

Tilbage | Home