Valby Skakklub


Valby Skakklub 1935-1945


I anledning af Valby Skakklubs 10 års jubilæum i 1945 blev der lavet et lille jubilæumshæfte redigeret af Arno Larsen og P. J. Rasmussen.

 

Se skakpartierne fra Jubilæumshæftet af 1945

 

Se billederne fra hæftet, bla. af Valby Skakklubs stifter E. Heckmann.

 

Arno Larsen
Arno Larsen 
Bestyrelsen 1944
Bestyrelse 1944 
E. Heckmann
E. Heckmann 
E. Rasmussen
E. Rasmussen 
J. A. Carlsen
J. A. Carlsen 
J. F. Torbensen
J. F. Torbensen 
Kampholdet 1943-44
Kamphold 43-44
M. Johansen
M. Johansen 
P. J. Rasmussen
P. J. Rasmussen 
V. Andersen
V. Andersen 

 

Valby Skakklubs historie, som den blev beskrevet i jubilæumshæftet i 1945

 

Valby Skakklubs Historie.
 

Den nuværende Valby Skakklub er ikke den første Skakklub, der har eksisteret i Valby. Allerede i Aarene 1912-14 var der her i Valby en Skakforening, hvis Formand var Boghandler L. Gad. Denne Forening maatte paa Grund af Lokalevanskeligheder flytte bort fra Bydelen og dannede senere, ved Sammenslutning med Skakklubben "Godthaab", den nuværende, højtansete Frederiksberg Skakforening.

 

Indtil Aaret 1935 eksisterede der ingen Skakforening her i Bydelen, men da Direktør E. Heckmann i Oktober 1934 overtog Traktørstedet "Korups Have", fik han straks den Tanke, at der maatte være Jordbund for en Skakklub herude, og den 11. Januar 1935 fandtes en Annonce i Valbybladet, der inviterede skakinteresserede Valbyborgere til et Møde i "Korups Have" den 14. Januar 1935. Paa dette Møde aftaltes at danne en Skakklub, og den konstituerende Generalforsamling afholdtes den 21. Januar 1935. Paa denne valgtes, som naturligt var, Direktør E. Heckmann til Formand, medens den øvrige Bestyrelse bestod af H. E. Petersen (Kasserer), P. J. Rasmussen, L. Ring og K. Andersen, og dermed var Valby Skakklub en Kendsgerning.

 

I 2 Aar omtrent havde Valby Skakklub til Huse i "Korups Have", hvor Heckmann generøst stillede Lokaler gratis til Disposition, for at Klubben kunde samle Midler ind til Indkøb af Skakmateriale. Saa skete Katastrofen. "Korups Have" blev solgt til Nedrivning. Heckmann flyttede til Gilleleje, og der stod Klubben uden Formand og uden Lokale. Det var den vanskeligste Periode i Valby Skakklubs Historie, men ved Generalforsamlingen i Januar 1937 gjorde Klubben et godt Valg, idet Konditor Arno Larsen blev valgt til Formand, og derefter gik det igen fremad. Skakklubben fik Lokale i Valby KFUM.

 

Efter at P. J. Rasmussen i 1939 valgtes til Formand, steg Medlemstallet stærkt, og Lokalerne i KFUM blev for smaa, hvorefter Klubben flyttede til Villa Cafeen, hvor den stadig har til Huse.

 

I de forløbne 10 Aar er Valby Skakklub vokset til en stor og stærk Skakklub. Medlemsantallet er steget fra 27 til 63, og har endda, inden Udgangsforbudet traadte i Kraft, været oppe paa over 70.

 

Ogsaa Klubbens økonomi er i god Orden og hviler sikkert i Hænderne paa den mangeaarige Kasserer, Værkfører J. A Carlsen.

 

Ogsaa i skaklig Henseende staar Valby Skakklub fint. Fra en ret uanselig Tilværelse i K.S.U.s 3die Række, har Klubben arbejdet sig op, saaledes at den i sidste Sæson stod som en meget overlegen Vinder af K.S.U.s 1ste Række.

 

Og fra at have stillet med et enkelt Hold paa 10 Mand i 3die Række, stillede Klubben i Sæsonen 1942-43 med 4 Hold i K.S.U.s Klubturnering og med ialt 41 Deltagere, saaledes at der med Reserver benyttedes ca. 50 Medlemmer i denne Sæson.

 

Det er Valby Skakklubs Haab og Maal inden alt for længe at kunne rykke op i K.S.U.s Mesterrække; det stærke Sammenhold og det gode Kammeratskab inden for Klubbens Medlemmer borger for, at dette ogsaa sker.